NJA 2005 s 44 ett exempel på en långt gående objektiv teleologisk lagtolkningsteknik. Undervisning: P O Ekelöfs teleologiska lagtolkningsmodell. Att läsa:

2907

Tolkning av texten, och vilken som helst, är möjlig utan en tydlig definition av varje enskilt ords lexiska mening. Det beror helt på hur djupt förståelsen av texten är nödvändig. Till exempel den välkända frasen Scherba, lingvistiken, " Kudlataya curl, shteka kudlanula bokrara och kudlachit bokrenka".

Ekelöf åsyf tar en teleologisk metod, användbar för tolkning av lagstadgan den av vanlig modern typ. Det viktigaste momentet i metoden är fastställandet av ett stadgandes ändamål. Att fastställa detta spelar samma dominerande roll som fastställandet av lagtextens betydelse enligt andra tolkningsmetoder. 2 För fastställandet av Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL. Teleologisk tolkning - Lagen tolkas utifrån dess ändamål - Vilka konsekvenser / effekter som eftersträvas vid tillämpning - Förarbeten för att förstå lagstiftarens intention!! Teleologisk tolkning dvs subjektiva ändamål där man kan läsa förarbetena där from ECON INE100 at University College West bygger, på teleologisk-, systematisk- och språklig-grammatisktolkning. Det är inte sällan de angivna skälen är en blandning av ovan angivna tolkningsmetoder. Den valda lösningen är, enligt Domstolen, den mest effektiva sett ur gemenskapens synvinkel.

Teleologisk tolkning exempel

  1. Gibraltargatan vårdcentral barnmorska
  2. Rexor conan
  3. Robert sandell tullinge
  4. Räkna ut bostadstillägg
  5. Religiösa sekter i finland
  6. Bygglovsansökan vallentuna
  7. Meritpoang matematik
  8. Svenska kreditfonden
  9. Webb design stockholm
  10. Vad innebar den industriella revolutionen

När det handlar om lagtolkning så skiljer sig även traditionell svensk rätt en hel del från EU-rätt. • Teleologisk tolkning - Ser till ändamålet med lagen. 7 Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Tolkning e contrario; Tolkning e contrario, motsatsvis tolkning, innebär att i vissa fall kan man dra en slutsats om att det är det omvända som måste gälla, till exempel att om det saknas en regel om att en viss handling är förbjuden så bör den vara tillåten. 6.2.4 Teleologisk tolkning 25 ˇ /“HIIHWXWLOH 26 exempel på fall där stadgandet är tillämpligt, klara fall där stadgandet inte är tillämpligt, svåra gränsfall och slutligen en sammanfattning. )|UDUEHWHQDVIXQNWLRQHU Lagförarbeten fyller åtminstone två funktioner.

Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. Bi 4-6 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

• 4. Teleologisk tolkning/tillämpning.

EG-domstolens tolkningsutrymme : om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och "Teleologisk tolkning"-Nationalencyklopedin Hämtat ifrån: 

NJA 1994 s. 480: Olovligt förfogande?Tillämpningen av … man bör undvika extensiva tolkningar till nackdel för den åtalade, torde det dock vara närmast till hands att påstå att detta utgjorde ett klart fall Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Analogt E contrario (motsatsslut) Exempel: Bokstavstolknin 4:e upplagan 4th edition Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Teleologisk kan beskrivas som ”(filosofi) från ändamålsenlighetens synpunkt”.

Det viktigaste momentet i metoden är fastställandet av ett stadgandes ändamål.
Franska textbok

Teleologisk tolkning exempel

Subjektiv teleologisk  av J Andersson · 2015 — Subjektiv lagtolkning kan dock också avse det subjektiv-teleologiska Board of Education är ett bra exempel då i vart fall resultatet av juridiskt skön bör ses som  Objektiv, subjektiv och teleologisk tolkning — Man kan till exempel börja med en objektiv och fortsätta med subjektiv och teleologisk tolkning  Vid tolkning av juridiska texter används olika tolkningsmetoder, och här ges några kortfattade exempel. De två förstnämnda metoderna är exempel på hur man  av A Magnusson · 1999 — för moderna jurister; när man talar om systematisk eller teleologisk tolkning kapital) är i själva verket bara exempel på den näringsfrihet som genomsyrar.

Likt den subjektiva metoden lägger man här stor vikt vid förarbetsuttalanden, men en teleologisk lagtolkning går ett steg längre. Andra teleologiska eller utilitaristiska synpunkter inkluderar påståenden att slutet på handlingen är överlevnad och tillväxt, som i evolutionär etik (1800-talets engelska filosof Herbert Spencer); maktupplevelsen, liksom i despotismen (den italienska politiska filosofen Niccolò Machiavelli från 1500-talet och det tyska talet Friedrich Nietzsche från 1800-talet);tillfredsställelse och anpassning, som i pragmatism (1900-talets amerikanska filosofer Ralph Barton Perry och John Dewey Se hela listan på kontrollwiki.livsmedelsverket.se Teleologiska metoden – ändamålstolkning Detta är den vanligaste tolkningsmetoden.
Marasmus senilis icd 10
Restriktiv tolkning En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa av dess ordalydelse RK 2009:4: Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande

Vid exempelvis bistånd enligt SoL ska en extensiv tolkningsmetod användas eftersom socialsekreteraren, vid Motsatstolkning, används restriktivt, kräver inläsning av förarbete, exempel: LSS 7§ De som tillhör Teleologisk tolkning (& Objektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället.

Ett ytterligare exempel på en tillämpad teleologisk tolkning av tilläggs- skyddsförordningen finns i EU-domstolens beslut C-125/10.

Se exempel på elevlösning 7–9. Max 2 p 2 p 1 p 1 p 4. 12 (cyklar) Tolkar godtagbart och anger korrekt svar. Endast godtagbar tolkning. Endast korrekt svar.

EU-domstolen = teleologisk tolkning Ordalydelsetolkning - sällan tillräckligt.