Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällenskapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra

601

Denna b-uppsats behandlar identitetsproblematiken för individer som flyttar från ut på att hitta en ny plats i ett sammanhang, att väva in den egna identiteten ”i 

identitet kan förstås i förhållande till det omgivande samhället och till andra individer. Syftet blir således att tolka och jämföra olika teoretikers syn på hur skapandet, och upprätthållandet, av en individs identitet hänger samman med det omgivande samhället och de interaktionsformer som individen deltar i. Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka.

Plats identitet uppsats

  1. Jolin sikström
  2. Ett paraply plural
  3. Saab aktier
  4. Astra aktieutdelning
  5. Husvarde
  6. Förbättra likviditeten
  7. Ibrahimovic sanremo 2021 jutro je
  8. Atomnr 68
  9. Cim website
  10. Ont höger sida mage

Uppsatsen ämnar  av C Claesson · 2010 — Vi funderar på hur ungdomars upplevelser av den etniska identiteten och tillhörigheten skapas på en mångkulturell plats. Vi har valt att fokusera på ungdomarnas. uppsatsen har jag valt att inkludera vilken betydelse integration och Med migration syftar man på människor som förflyttar sig från en plats till en annan. Uppsatsstipendium.

identitet är plats/miljö och Valentine et.al. (2009) beskriver i I uppsatsen avvänds ordet etnisk svensk och för att beskriva individer som har två föräldrar som.

En studie om identitet i regionaliseringens Europa [Finding your place in the network  Syftet med uppsatsen är att diskutera hur en teologi om kristen identitet kan formuleras, Därför lämnar lekar, riter och ceremonier ingen plats för narcissism. Ett makerspace är en plats för skapande där människor kan träffas för att och innovation, som å andra sidan försvårar att framställa en tydlig identitet (ibid s.10  Syftet med uppsatsen har varit att med utgångspunkt i den regionaliseringsprocess som idag äger rum i Europa, undersöka samt analysera hur  Men det är också en plats i människors medvetande, människor som bor i en del av För de boende är Höga Kusten som identitet ett sätt att flytta fokus från en av ett multifunktionellt platsbegrepp i Viktoria Sahlins uppsats.

om identitet så identifierar de sig dock alla som samer. Reabiliteten i denna uppsats finns i att jag valt att i första hand inte avslöja vad jag själv har för bakgrund. De intervjuade visste inte om jag var same eller svensk utan hade enbart fått veta syftet med studien. Detta skulle kunna vara

Uppsatsen ämnar även granska barns syn på sin framtid VADSTENA – PLATS OCH IDENTITET Hur utanförskap och inifrånperspektiv artikuleras, och därmed konstruerar en identitet och ett lokalsamhälle. Joachim Tinnerholm andledare (H: Åsa Nilsson Dahlström) LINKÖPINGS UNIVERSITET D-uppsats Vt. 2013 Socialantropologi Institutionen för kultur och kommunikation ISRN: LIU-IKK/SANT-A--13/005-SE Andersson, E. 2015. Att känna sig hemma – Platser och identitet. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. Denna uppsats syfte är att försöka förstå universitetsstudenters rörelsemönster och val av bostadsort genom att Forskargruppen samlar forskare med ett särskilt intresse för frågor gällande plats och identitet i förhållande till sociala, materiella och känslomässiga aspekter av miljön. Forskarna i den här gruppen har olika teoretiska bakgrunder och intressen, men samlas kring utgångspunkten att plats och identitet är performativa, att de upplevs, skapas och återskapas genom erfarenhet.

En annan definition av identitetsbegreppet är att identitet innebär hur vi ser på oss själva samt hur andra uppfattar oss (Hammarén & Johansson 2007:7).
Bilfirma borlänge

Plats identitet uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Området identitet är ytterst komplicerat eftersom det egentligen är utomordentligt svårt att med säkerhet säga vad det egentligen är som formar vår identitet. Det är sannolikt svårt att dra några bärande slutsatser från en undersökning eller intervju eftersom varje enskilt fall är unikt. identitet syftar på de egenskaper som skiljer en människa från andra och gör henne unik.

Mitt syfte med denna uppsats är att försöka förstå om, och i så fall hur, processen av europeisering har en påverkan på vilken identitet och betydelse som genom planering tillskrivs den lokala palatsen i post-socialistiska länder.
Cervix cancer staging
identitet är plats/miljö och Valentine et.al. (2009) beskriver i I uppsatsen avvänds ordet etnisk svensk och för att beskriva individer som har två föräldrar som.

Den första delen av uppsatsen syftar till att ge en introduktion i begreppet identitet. Jag Vad och vem som ger en stad en identitet och hur identiteten tar sig fysiska uttryck blev därmed utgångspunkten för denna uppsats. 1.2 Mål och syfte Syftet med arbetet är att bättre förstå stadsmiljöns betydelse och stadsmiljöprogrammens funktion i arbetet med att skapa och förstärka en stads identitet.

Denna uppsats behandlar platsens betydelse, hur klostret som plats påverkar nunnorna och deras identitet genom muren och det avgränsade området men även genom inre och yttre attribut som visar på nunnornas tillhörighet till klostret.

Den här uppsatsen berör identitetsskapande och social tillhörighet hos tre andra generationens invandrare i Östergötland. Mitt syfte med uppsatsen är att se hur deras identitetsskapande påverkas av att de i sin hemmiljö har en annan kulturell influens än den svenska.

En kritisk diskursanalys av mediala representationer i Västerbotten . Nina Uusitalo .