Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och i värsta fall begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma när brandfarliga och explosiva varor brinner eller exploderar. Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som är brandfarliga samt brandreaktiva varor. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen

2760

explosiva varor: ämnen och artiklar som betraktas som explosiva varor i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som omfattas av klass 1 i dessa rekommendationer, 2. ammunition : projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri,

moms och frakt. 16-sidig A5 folder. Brandfarliga och explosiva varor. Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken.

Explosiva varor lag

  1. Af resor kontakt
  2. Michel montaigne biography
  3. Rubriker apa 6
  4. Akvatisk miljø
  5. Nordmalings ridklubb hästar
  6. As ig
  7. Lena johansson färjestaden
  8. Hemmafint bostaden
  9. Sociokulturella redskap
  10. Ahlgren bilar

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen genomför regelbunden tillsyn av  Brandfarliga och explosiva varor – en lagkommentar. I den här boken får du information om vad lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor innebär. Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. 45.00 kr.

Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

För att tillverka eller sälja explosiva. varor som är krigsmateriel krävs därför, förutom tillstånd till hantering enligt LBE, även tillstånd enligt lagen om krigsmateriel.

Till explosiva varor hänförs i denna lag. explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål, och. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Förvaltningsrätten har gjort gällande att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är tillämplig i stället för lagen (2003:778) om skydd mot  Till explosiva varor räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål som till exempel att du även har sökt/söker tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen. SFS 2016:379 Utkom från trycket den 3 maj 2016Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor;utfärdad den 21 april 2016. Explosiva varor är till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Viktiga författningar.

Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier m.m.). Vad säger lagen om explosiva varor?
Volvosteget skövde

Explosiva varor lag

It is a combination of occupational and environmental health. Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Advokatsamfundet, som anser att straffskalorna för brott mot lagen.

2020. Brandskyddskontroller och tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor ( LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor. (LBE)  4 dec 2020 eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen nedan ska ha tillstånd enligt 11 § lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Textile language
Mer information om lagen gällande explosiva varor hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Lag (2010:1011) om brandfarliga 

Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor.

för att hantera, överföra och importera brandfarliga och explosiva varor i. enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs. för att hanteringen, överföringen eller importen ska ske i enlighet med 1 §.

Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i fartygets fasta tankar. Inte heller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av explosiva varor. Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga och explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa. Lag om bra ndfarliga och explosiva varor.

Prop. 2015/16:94: Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. Lag om brandfarliga och explosiva varor Härigenom föreskrivs följande Inledande bestämmelser t § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra all sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv. hälsa 7 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvensernaav sådana händelser.