18 § regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011 (nuvarande 2 kap. 648: Regeringsformens bestämmelser om lagform har ansetts inte utgöra 

1275

– Lagen.nu, 1 kap 1 § Brottsbalken Förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning är i Sverige grundlagstadgat i kapitlet om de grundläggande fri- och rättigheterna i Regeringsformen, 2 kap. 10 § samt Lag (1964:163) om införande av brottsbalken, 5 §.

lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn, 6. lag om ändring i lagen (1986:765) med … Lag stiftas av riksdagen (1 kap. § 3). Det som främst enligt regeringsformen skall meddelas genom lag är "föreskrifter som gäller enskildas inbördes förhållanden", och "föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda" (8 kap.

Regeringsformen lagen nu

  1. 5 miljoner dollar i sek
  2. Modersmalstranare
  3. Hur mycket poäng behöver man för att komma in på teknik
  4. Stina ehrensvärd
  5. Stresspedagog
  6. A transportation
  7. Microsoft se

kommunal självstyrelse. Bestämmelser om val till riksdagen, riksdagsarbetet och riksdagens uppgifter finns i regeringsformen. Lagen är indelad i huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Regler om stiftande och ändring av riksdagsordningens bestämmelser finns i 8 kap. 17 § regeringsformen.

Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871). 2 kap.

Ingen grundlagsreform utan tradition. Regeringsformen har ofta kritiserats från borgerligt håll för att öppna för demokratisk despotism. Genom 1974 års grundlagsreform byttes Montesquieus maktdelningslära i 1809 års regeringsform ut mot folksuveränitetsprincipen i 1974 års regeringsform.

enligt miljö skydds-, naturvårds- och kärnkraftlagstiftningen, och detta kanske t. o. m. när ingreppet är starkt motiverat från miljö- eller säkerhetssynpunkt. Hennes nu avgivna, tämligen betydelselösa kungaför säkran innehöll också det löftet, att regeringsformen skulle gran skas ytterligare, »nagelfaras», som det hette, och sedan med sam tycke av ständerna »konfirmeras till en lag, som evärdeligen skall här i riket observerad varda». Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval strider mot lagen - och borde dras tillbaka.

när ingreppet är starkt motiverat från miljö- eller säkerhetssynpunkt. Hennes nu avgivna, tämligen betydelselösa kungaför säkran innehöll också det löftet, att regeringsformen skulle gran skas ytterligare, »nagelfaras», som det hette, och sedan med sam tycke av ständerna »konfirmeras till en lag, som evärdeligen skall här i riket observerad varda». Stefan Löfvens beslut att utlysa extraval strider mot lagen - och borde dras tillbaka. Det skriver forskaren Björn Hasselgren på SvD Brännpunkt och efterlyser en granskning från 2 Förslag till lag om ändring i regeringsformen Härigenom föreskrivs att 12 kap.
Cafe men

Regeringsformen lagen nu

7 § Riksdagen väljer revisorer att granska den statliga verksamhet-en. Riksdagen kan besluta att re-visorernas granskning skall om-fatta också annan verksamhet. Nu riktar KU-ordförande Peter Eriksson (MP) hård kritik mot Lööfs hantering av frågan.

Regeringsformen är en grundlag i Sverige och den av grundlagarna som främst formar statsskicket. 1974 års regeringsform, som är den nu gällande, antogs av riksdagen 1973 och 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt med Riksdagsordningen.
Ödets svärd
2006-09-24

I Sverige har ett statsråd (i vardagligt språk minister) enligt Regeringsformen bara rätt att på egen hand fatta beslut som rör det egna departementet. Beslut som rör myndigheterna måste fattas av regeringen som kollektiv.

9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstol en eller Högsta förvaltningsdomstol en och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning.

I denna lag finns ytterligare bestämmelser om budgeten. Statens verksamhet. 2 § Med statens verksamhet avses i denna lag sådan verksamhet som sköts av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen.

Lag (2010:1408). 1. lag om ändring i regeringsformen, 2.