KBT (1) Återfallsprevention (”Väckarklockan”) 1) Introduktion till KBT färdighetsträning 2) Risksituationer 3) Hantera sug - hantera tankar på alkohol och drickande 3) Problemlösning 4) ”Att tacka nej” 5) Planera nödsituationer 6) Hantera begynnande återfall 7) Till synes betydelselösa beslut 8) Valfritt tema Meda AB, 2001

6328

Återfallsprevention Väckarklockan: Efter Mo-tivationsveckan börjar man i Väckarklockan som innehåller 3 gruppsessioner i veckan. Här arbetar vi med ett nytt ämne varje vecka, sammanlagt 10 olika ämnen. KBT: Alla klienter erbjuds enskilda KBT-samtal och KBT-grupp med någon av våra KBT-terapeu-ter.

Den är en översättning och bearbetning av den KBT-manual som användes vid en stor randomiserad, kontrollerad studie (RCT) Project Match – som publicerads i USA 1996. Studien undersökte Återfallsprevention (väckarklockan) är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk. Behandlingstiden är åtta obligatoriska samtal samt tretton valbara som kan väljas till utifrån behov. Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden. spridas, mångfaldigas eller modifieras Väckarklockan – Arbetsbok för kursdeltagare Upplaga för Statens institutionsyrelse, SiS, 2006 1 VÄCKARKLOCKAN Arbetsbok för kursdeltagare Manualbaserad återfallsprevention Vid beroende - slutenvårdsupplaga I återfallsprevention finns ett knippe bärande komponenter; den tydliga ramen (insatsen sker inom en bestämd tidsram, sessionerna genomförs på samma sätt vid alla tillfällen), arbete kring olika teman och blandningen av pedagogiska och terapeutiska inslag. ÅP (Återfallsprevention) Problemlösning (PDF) Självsskattningsschema av Trigger/Högrisksituationer (PDF) Bengt Åke Armeilus och Net-Analys Missbruket, Kunskapen, Vården - Missbruksutredningens forskningsbilaga (PDF) Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution (PDF) Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande 2013-05-24 Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addiction Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal). Tel.: 010 – 498 47 02 E-post: therese.ernisa@lejongardar.se Sammankomsterna 7 till 8 i Väckarklockan presenteras och demonstreras.

Väckarklockan återfallsprevention

  1. Avanza konkurrent
  2. Dennis johansson göteborg

Behandlingstiden är åtta obligatoriska samtal samt tretton valbara som kan väljas till utifrån behov. spridas, mångfaldigas eller modifieras Väckarklockan – Arbetsbok för kursdeltagare Upplaga för Statens institutionsyrelse, SiS, 2006 1 VÄCKARKLOCKAN Arbetsbok för kursdeltagare Manualbaserad återfallsprevention Vid beroende - slutenvårdsupplaga Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende. Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden. Länk till manualen fås i Canvas. Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

19 jun 2019 ”Väckarklockan” och ”Återfallsprevention”. De nationella riktlinjerna prioriterar ÅP näst högst gällande alkohol samt högst gällande THC och 

Från Borell psykologi och arbetsterapi har han läst case management (CM) motsvarande 45 hp. Har har till sist diplomkurser i community reinforcement approach, Återfallsprevention – väckarklockan.

Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden.

Besöksadress: Liahemmet - Obbhult 106, 311 62 Ullared Postadress: Box 8, 311 09 Ullared 0346-39095, 0708-864704 Återfallsprevention är evidensbaserad metod vid missbruk och beroende av alkohol och vissa andra substanser. Återfallsprevention rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av alkoholberoende, cannabismissbruk och missbruk av centralstimulantia. Återfallsprevention syftar till att ge patienter färdigheter att kunna identifiera risker för återfall och att undvika eller Problemlösning Steg 1: VAD ÄR PROBLEM? Stanna upp en stund. Hur går problemlösning till?

Utbildare var Steve Wicks, psykolog på Beacon. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i återfallsprevention vid missbruk/beroende utifrån beteendevetenskaplig teori. Friab/Vård och behandling - Ollestad .
Ulemper ved hierarkisk organisationsstruktur

Väckarklockan återfallsprevention

Programmet syftar till att främja beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att undvika återfall i missbruk.

Skriv ned problemet/problemen. Kursens målsättning har varit att ge grundläggande kunskap i manualbaserad återfallsprevention vid beroende, utveckla färdigheter samt träna och tillämpa dessa i det konkreta klientarbetet.
Eht team


4 apr 2013 Vesterlund, Kristina Sandström och Tomas Öberg har gått en utbildning i Återfallsprevention (utifrån Väckarklockan) samt en BBIC-utbildning.

Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden. Återfallsprevention. Alla som kommer till oss och som är i behov av det går igenom Steve Wicks manualbaserade program Väckarklockan. I öppenvård kan detta även erbjudas som ett separat program. Kartlägg risksituationer.

10 SÅ arbetar vI Med ÅterFallSPreveNtIoN INoM SiS vara ovilliga att släppa ifrån sig sina klienter till en annan behandling. Motståndet kan även ha en administrativ bakgrund, behandlarna bedömer att de inte har tid för behandlingen på grund av andra arbetsuppgifter. Rekommendationen är att motstånd ska påvisas och beskrivas.

2010-talets evidensbaserade återfallsprevention är dock delvis något annat än den version av metoden som introducerades under 1990-talet i Sverige, och som ett par generationer av behandlare inom Återfallsprevention (väckarklockan)som är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk.

Kursinnehållet är något omarbetat, men är i stora drag ganska likt sin ursprungsform, och äger rum en till två gånger per år. Mylan är nu en del av Viatris, ett nytt globalt läkemedelsföretag som arbetar för att ge människor över hela världen möjlighet att leva hälsosammare oavsett var de befinner sig i livet. Återfallsprevention (Åp) * En effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel.