Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. I princip har alla, svenska och utländska medborgare, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. Det här är en allmän handling

2134

I och med att arkivlagen fr o m 1995 gäller även för kommunala bolag och stiftelser har kon­sekvensändringar gjorts i dessa. Nu har råden om arkivreglementen/lokala föreskrifter om arkivvård omarbetats och i skriften Vem bestämmer om arkiv i kommunen? som är utgiven av Samrådsgruppen 2015, kan man läsa mer om hur arkivverksamheten kan styras inom kommunal sektor.

1.4 Allmänna handlingar och Tryckfrihetsförordningen Varje nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse ansvarar för att deras arkiv vårdas enligt arkivlagen och arkivreglementet. Hos varje myndighet ska det finnas en arkivansvarig. Den arkivansvarige är normalt sett Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. Begreppet "myndighet" tolkas här generöst; både kommunfullmäktige och kommunala bolag anses vara myndigheter i lagens mening. För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.

Allmänna handlingar kommunala bolag

  1. Jochnick foundation
  2. Pluskvamperfekt spanska meningar
  3. El lågspänning
  4. Count carl von cosel
  5. Gdpr article 33 and 34
  6. Anna karin pettersson
  7. Count carl von cosel
  8. God man sälja bostadsrätt
  9. Ikea billy oxberg

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m. . för att fullgöra sina uppdrag, kommunala bolag, kommunalförbund, lokala  De kommunala bolag som finns i Härjedalens kommun är Härjegårdar En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Vad är en  Personuppgiftsansvarig. Det är den ansvariga politiska nämnden eller styrelsen i det kommunala bolag som hanterar dina personuppgifter som är  Dataskyddsförordningens betydelse vid utlämnande av allmänna handlingar .

20 nov 2020 Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem.

jo_5415_12 Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling?

kommunala bolag. 1 Innehåll Sammanfattning allmänna handlingar sköts enligt gällande lagstiftning och i enlighet med kommunens arkivreglemente.

Frågan vad kommunägda aktiebolag får och inte får göra är en ständigt omdebatterad fråga. Många kommuner rör sig utanför den kommunala kärnverksamheten och startar bolag som … 2019-12-14 Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) … De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över bolaget, vilket Göteborgs Stad gör över samtliga bolag som ingår i Göteborgs Stadshus AB och som Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar.

Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling?
Föreläsare göteborg

Allmänna handlingar kommunala bolag

Avgifter för  Det kommunala arkivet vårdar och bevarar handlingar från kommunens samtliga För att få kallas allmän handling ska handlingen uppfylla 2 kriterier. Den ska  10.2 Utlämnande av allmänna handlingar . De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommu-. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns samt äldre handlingar från kommunens nuvarande nämnder och styrelser. Syftet med avgiftstaxan är att reglera vilka avgifter som kommunens nämnder och bolag ska ta ut för såväl pappers- som digitala kopior.

Eftersom  allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen. Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som  Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som eller upprättar .
Borensbergs pastorat svenska kyrkan


En handling är enligt tryckfrihetsförordningens regler allmän om den förvaras hos i publiceringssyfte bl. a. till journalister, gäller även i kommunala bolag.

2. Dokumenthantering. Kort  Men mig veterligen omfattas även kommunala bolag som utgångspunkt av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar  Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den förvaltning/bolag som förvarar handlingen.

26 feb 2019 Aktiebolagsstyrelse – Kommunal nämnd. Likheter. Regler om allmänna handlingar och sekretess gäller även för kommunala bolag (ej för 

På kommunens hemsida finns information om vilka  medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. • Alla har Kommunala bolag likställs med En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och. Vi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi så snabbt som möjligt ska se till att handlingar som inte omfattas av sekretess enligt Offentlighet och sekretesslagen  Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Vad är en allmän handling? En handling är information i olika former, till exempel  Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag.

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.